GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan '1e Tochtweg 41/41a’ te Nieuwerkerk aan den IJssel

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, bij besluit van 12 december 2023, geven er op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kennis van dat het ontwerpbestemmingsplan ‘1e Tochtweg 41/41a ‘ (met bijbehorende stukken) is vrijgegeven voor terinzagelegging met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (melding voornemen bestemmingsplanherziening).Ligging van het plangebiedDe locatie is het perceel aan de 1e Tochtweg 41/14a te Nieuwerkerk aan den IJssel. Inhoud van het planHet voorliggende plan, aan de 1e Tochtweg 41/41a te Nieuwerkerk, voorziet in het correct bestemmen van de aanwezige woning.Beoordeling milieueffectDoor burgemeester en wethouders is beoordeeld of, voorafgaand aan de besluitvorming van het plan, een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Uit deze beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. Daarom hoeft er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden. Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden en bijlagen liggen met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Het bestemmingsplan is in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij plannummer in: NL.IMRO.1892.Bp1etochtw41NWK-Ow01). Op de website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) is het plan tevens als pdf-bestand in te zien onder het kopje: In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding > 1e Tochtweg 41 - NieuwerkerkZienswijzenGedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan 1e Tochtweg 41, Nieuwerkerk”. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefonisch bereikbaar via (0180) 330 300. De afspraak dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, te worden gemaakt.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwerkerk aan den IJssel in .

https://nieuwerkerkaandenijsselkrant.nl/bekendmakingen-nieuwerkerk-aan-den-ijssel/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwerkerk aan den IJsselkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwerkerk aan den IJsselkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gerelateerde berichten