Maatregelen verkeersveiligheidBRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aanvraag voor Verkeer | Weg

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 januari 2013 In de brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 16 januari vraagt zij mij uitleg te geven over een verkeerssituatie op de A20 ter hoogte van de op- en afrit bij Nieuwerkerk aan den IJssel. De commissie verzoekt mij daarbij in ieder geval de feiten op een rij te zetten over de aantallen ongevallen en aan te geven of ik voornemens ben om maatregelen te nemen. Hierbij ontvangt u de gevraagde informatie. Verkeerssituatie A20 ter hoogte van aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel De provinciale weg N219 sluit bij Nieuwerkerk aan den IJssel aan op de A20. De N219 verbindt de A20 bij Nieuwerkerk met de A12 bij Zevenhuizen. De N219 is een belangrijke ontsluitingsweg voor de gemeente Zuidplas en de regio Rijnmond. Als gevolg van de groei van het verkeer – autonoom en als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied – kan een aantal kruispunten in de N219 het verkeer niet goed meer afwikkelen. Er ontstaan files op de N219, die kunnen terugslaan op de A20 en A12. Dit verschijnsel komt vooral voor in de avondspits op de A20 in de richting Gouda. Geregeld ontstaat een file op de afrit naar Nieuwerkerk, veroorzaakt door stagnatie op de N219. Afslaand verkeer stelt zich vervolgens op de vluchtstrook op. Dit levert problemen op voor de verkeersveiligheid. Daarnaast gaat de A20 ter hoogte van de aansluiting Nieuwerkerk over van drie naar twee rijstroken. Het verkeer in de richting Gouda dient hierbij te ritsen, wat in de spits een andere oorzaak voor filevorming kan opleveren. Feiten ten aanzien van het aantal ongevallen Uit de ongevalsregistratie van de politie over de jaren 2010–2011 blijkt dat op het wegvak van de A20 ter hoogte van de aansluiting Nieuwerkerk (tussen hectometer 39,8 en 44,2) sprake is van 73 ongevallen in beide richtingen samen. In 9 gevallen is er sprake van een ongeval met letsel. In tweederde van de gevallen gaat het om ongevallen die hebben plaatsgevonden tussen 12 en 18 uur. In de richting Gouda is er ter hoogte van de afrit Nieuwerkerk sprake van een ongevalsconcentratie1Op de rijkswegen in Zuid-Holland waren er in de periode 2009–2011 54 ongevalsconcentraties op de hoofdrijbanen; op de rijkswegen in heel Nederland 157., Dit houdt in dat er binnen 300 meter meer dan 12 ongevallen in drie jaar voorkomen. In de richting Rotterdam is er geen sprake van een ongevalsconcentratie op de A20. Over 2012 zijn er nog geen ongevalsgegevens van de politie beschikbaar. Uit eigen registratie van Rijkswaterstaat blijkt dat er de afgelopen twee maanden 10 ongevallen hebben plaatsgevonden op het traject A20 Terbregseplein tot knooppunt Gouwe in beide richtingen samen. De helft daarvan vond plaats in de week van 7 tot 14 januari; drie incidenten waren gelokaliseerd nabij de aansluiting Nieuwerkerk. Van een structurele toename kan ik echter nog niet spreken. Maatregelen Binnen het programma Beter Benutten Rotterdam zijn drie maatregelen opgenomen die als doel hebben de capaciteit van de N219 te vergroten. Het gaat om de volgende maatregelen: 1. kruising N219 – ’s-Gravenweg: ombouw van enkelstrooksrotonde naar turborotonde; 2. kruising N219 – Kerklaan: uitbreiding bestaand kruispunt met een extra doorgaande strook in beide richtingen op de N219; 3. kruising N219 – Zuidelijke Dwarsweg: ombouw van enkelstrooksrotonde naar een met verkeerslichten geregeld kruispunt; Met deze maatregelen wordt de doorstroming op de N219 verbeterd en zal ook de doorstroming van en naar de A20 soepeler verlopen. De maatregelen samen zijn geraamd op € 6 miljoen; dit bedrag wordt gezamenlijk door rijk en regio opgebracht. De maatregelen worden uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. De kruisingen met de ’s-Gravenweg en de Kerklaan worden in 2013 aangepakt; de kruising met de Zuidelijke Dwarsweg staat voor 2014 op het programma. Mogelijke verdere maatregelen Recent is door de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met Rijkswaterstaat en de gemeente Zuidplas, een studie verricht naar de verkeersafwikkeling op de N219 na realisatie van bovenstaande maatregelen. Daaruit blijkt dat er op de twee rotondes in de N219 die gelegen zijn aan beide zijden van de A20, nog steeds afwikkelingsproblemen zullen zijn. Deze worden vooral veroorzaakt door de beperkte capaciteit van de rotonde aan de noordzijde van de A20. Als gevolg hiervan ontstaan files op afrit van de A20. Er is inmiddels een oplossing gevonden voor het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de noordelijke rotonde die op instemming kan rekenen van alle betrokken partijen. De verwachting is dat met deze maatregel de files en het aantal ongevallen verder zullen afnemen. Voor deze oplossing wordt momenteel door de provincie Zuid-Holland een ontwerp en een kostenraming opgesteld. In de financiering van deze maatregel is nog niet voorzien. Ik ben bereid samen met de regio te bekijken of deze maatregel in het programma Beter Benutten past. De provincie Zuid-Holland kan deze maatregel op zijn vroegst in 2014 realiseren.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Bekijk alle Bekendmakingen nieuwerkerk aan den ijssel in .

https://nieuwerkerkaandenijsselkrant.nl/bekendmakingen-nieuwerkerk-aan-den-ijssel/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwerkerk aan den IJsselkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwerkerk aan den IJsselkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwerkerk aan den IJssel.

Gerelateerde berichten